ZAKLJUČNI RAČUN

Zaključni račun je temeljni računovodski izkaz, sestavljen iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja, ki je za gospodarske združbe predpisan z zakonom. Primarni namen poročanja v zaključnem računu je nuditi različnim uporabnikom informacije, ki bodo vplivale do utemeljenih odločitev.

 

 

Tel: 040 83 49 09

Elektronska pošta